Brug af cookies

Vi anvender cookies til at optimere din oplevelse. Dvs. at vi giver dig bl.a. mulighed for at gemme dit login, dine favoritter samt din søgehistorik, så du hurtigere kan følge op på tidligere valg. Ved at acceptere denne besked giver du os tilladelse til at fortsætte vores brug af cookie og du vil ikke få vist denne besked igen.

Læs mere OK

Nye varmerør i dit område

Hvorfor lægger vi nye fjernvarmerør?
Fjernvarmerør bliver skrøbelige med alderen og risikoen for revner og huller forøges. Derfor udskifter vi løbende de gamle fjernvarmerør.


Vi lukker for varmen i korte perioder
Imens vi skifter fjernvarmerørene er det nødvendigt at afbryde for varmen i nogle timer. 


Du får besked inden vi lukker for varmen

Du modtager en sms-besked 1-2 dage før vi lukker for varmen. Det kan hænde, at vi er nødt til at lukke akut for varmen. Så modtager du en sms-besked med det samme.


Hvad skal der ske på din private grund ?

Fjernvarmerøret som løber fra vejen og ind i dit hus viser ofte samme alders tegn, som fjernvarmerøret i vejarealet. Derfor udskifter vi ofte stikledninger på privat grund samtidig med at hovedledningen skiftes i vejen. Kalundborg Forsyning ejer stikledningen helt frem til og med hovedhanerne i dit hus, og vi er derfor ansvarlige for vedligehold af ledningen. Hovedhanerne vil blive flyttet til udvendigt skab i forbindelse med renoveringen.

Din gamle stikledning er højst sandsynligt ført op igennem soklen i dit hus. Den nye stikledning kan ikke føres ind på tilsvarende måde, da det kræver boring af nye huller i soklen, som erfaringsmæssigt giver store problemer i forbindelse med overboring af skjulte rør og kabler i fundament og gulv. Fjernvarmerøret føres derfor op udvendigt på dit hus, og der opsættes et lille skab på husmuren hvor hovedventilerne også placeres. Fra skabet borer vi igennem din husmur så vi kan koble de nye rør på din eksisterende installation.

 
Hvad koster det ?
Kalundborg Forsyning afholder som udgangspunkt alle udgifter til udskiftning af stikledninger på privat grund.

De eneste udgifter vi ikke dækker er følgende:

  • Reparationer eller udskiftning af varmeveksleren i forbindelse med trykprøvning; Den nye stikledning bliver afslutningsvis trykprøvet, for at sikre at den er helt tæt. Vi tryk-prøver også primærsiden af din varmeveksler, og viser der sig utætheder i denne, så vil udbedring være på din egen regning.
  • Rydning af arbejdsareal: Såfremt der ikke er arbejdsrum omkring hovedventilerne i din ejendom iht. gældende tekniske bestemmelser, vil rydningen skulle gøres for din egen regning.

Har du en udvidet rørforsikring er der mulighed for at den dækker udskiftningen af stikledningen. Du bør kontakte dit forsikringsselskab for at høre, hvor meget din forsikring dækker. 


Trykprøve

I forbindelse med udskiftning af stikledningen trykprøver vi både den nye stikledning samt primærsiden af dit fjernvarmeanlæg.

  • PRIMÆRSIDEN er den del af dit fjern-varmeanlæg, hvor fjernvarmevandet cirkulerer og afgiver varme til sekundærsiden.
  • SEKUNDÆRSIDEN er den del af dit fjernvarmeanlæg, hvor centralvarme-vandet cirkulerer og hvor det varme brugsvand befinder sig.

Der trykprøves med 24bar. Hvis der viser sig utætheder på primærsiden skal disse udbedres. Du skal selv afholde omkostningerne på primærsiden. Utætheder gør at der kan sive vand fra din installation og ud i fjernvarmenettet eller omvendt.

Støv, støj og tung trafik imens vi graver.
Vi gør vores bedste for at begrænse generne mest muligt. I nogle tilfælde kan det blive nødvendigt af lukke adgangen for kørende trafik i en periode, mens gravearbejdet står på. Hvis det bliver aktuelt at lukke vejen, planlægges der omkørsel via en alternativ rute.


For en god ordens skyld - Uddrag af byggelovens §12 

Stk. 1
Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 2
Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunkt for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Det betyder, at vi regner med, at din ejendom er i orden og er normalt funderet i forhold til jordens bæreevne.
Revner i husets ydervægge og sokkel kan skyldes, at der er problemer med fundamentet. Hvis fundamentet eller den jord, som fundamentet hviler på, ikke kan bære husets vægt, kan huset synke sammen og give såkaldte sætningsrevner.

Revner i ydervægge kan også skyldes mange andre ting. Der kan både være alvorlige og mere harmløse årsager til, at de opstår. Hvis dit hus har eller pludselig får store revner, er det en god idé at få en bygningssagkyndig til at vurdere, hvad der er årsag til revnerne, og om der er grund til at gøre noget ved dem.

Tag kontakt til os, hvis du er bekendt med forhold som gør, at der skal tages specielle hensyn til din ejendom ved gravearbejdet.

Er der sket en skade i dit hus eller på din grund i forbindelse med et gravearbejde, skal du anmelde skaden.

 

Kalundborg Forsyning A/S

Dokhavnsvej 15

4400 Kalundborg

Tlf: 59 57 17 00

kundecenter@kalfor.dk